Spørgsmål og Svar

Sp: Skal hele H. C. Andersens Boulevard graves ned?

Sv: Som minimum bør selve Rådhuspladsen friholdes for gennemkørende trafik. Mere byrum for pengene får man ved at nedgrave strækningen Jarmers Plads – Rysensteensgade (længde inkl. tunnelramper ca. 900 m).
    Denne løsning vil skabe et fredeligt byrum ved Dantes Plads / Glyptoteket og give plads til bredere fortove, cykelstier og en grøn skybrudszone. Desuden vil den fjerne de massive miljøproblemer med bilernes udstødningsgasser, støj og utryghed.

Sp: Vil det ikke være afsindigt dyrt?

Sv: Der er endnu ikke foretaget en egentlig beregning af anlægsudgifterne. Rådgivningsfirmaet Via Trafik har dog i sin Indledende analyse af en tunnel for H. C. Andersens Boulevard (2008) fremlagt et »groft skønnet« [politisk motiveret?] anlægsoverslag på 5-10 mia. kr.
    Estimatet forekommer stærkt overdrevet. Ifølge en foreløbig Rambøll-analyse af marts 2013 (Åbning af Ladegårds å –  tunnel under Åboulevarden) »koster projekter af denne type typisk ca. 2 mia. pr. km« (s. 29).

Sp: Vil nedkørselsramperne ikke skæmme bybilledet?

Sv: Det kommer helt an på udformningen. Eksempler: En rampe fra Jarmers Plads mod Rådhuspladsen vil kunne flankeres af boulevardtræer, lokalgade, cykelsti og fortove og dermed danne et attraktivt byrum med referencer til det oprindelige vejprofil fra før boulevardens udbygning til 6-sporet motorgade. Alternativt kan opføres et hus i flere etager, der indkorporerer tunnelrampen.
    Nedkørselsrampen fra Langebro vil i et samlet, åbent forløb kunne blive en elegant storbymæssig trafikløsning. En arkitektkonkurrence vil kunne belyse mulighederne.
    I et længere perspektiv vil tunnelen kunne kobles til en havnetunnel ved Amager Boulevard.

Sp: Vil en trængselsafgift ikke løse problemet?

Sv: Med den nuværende trafik på H. C. Andersens Boulevard på ca. 56.500 biler pr. hverdagsdøgn (Københavns Kommune 2012) vil en 20% reduktion (erfaringer fra udlandet) give en trafik på ca. 45.000 biler i døgnet, hvilket stadig er helt uacceptabelt på byens centrale plads. En forventet stigning i bilismen i de kommende år på ca. 16% i perioden 2012-25 og yderligere 15% i perioden 2025-40 (Tetraplan 2013) vil »spise« reduktionen op.

Sp: Vil en havnetunnel og bedre kollektiv trafik ikke løse problemet?

Sv: Ifølge rådgivningsfirmaet Tetraplans trafikmodelberegninger nov. 2013 vil biltrafikken på Langebro med en havnetunnel fra Nordhavnsvej til Amagermotorvejen være steget til ca. 71.000 biler pr. hverdagsdøgn i 2025 (scenarie 3Db1 med brugerbetaling) og til ca. 86.500 biler pr. hverdagsdøgn i 2040 (scenarie 3Ab med brugerbetaling, med udbygning af den kollektive trafik og med udvidet trafiksanering af Indre By øst for HCAB og centralkommunerne). Det skal sammenlignes med den nuværende biltrafik på Langebro på ca. 55.000 biler pr. hverdagsdøgn (Københavns Kommune 2012).

Sp: Vil elbiler på sigt ikke løse problemet?

Sv: Kun problemet med forureningen fra bilernes udstødningsgasser vil blive løst. Trafikstøjen vil blive reduceret, ikke fjernet. Den trafikale barrierevirkning, byrumsbindingerne og utrygheden vil være den samme.

Sp: Vil selvkørende biler på sigt ikke løse problemet?

Sv: Ifølge Vejdirektoratet vil selvkørende biler øge trængslen med 15%.

Sp: Må der slet ikke komme biler på Rådhuspladsen?

Sv: Nødvendig ærindekørsel, varekørsel og holdepladser for taxa og busser må være tilladt i begrænset og reguleret omfang. Trafikken foregår på fodgængernes præmisser.

Sp: Bilparkering?

Sv: Det vil være en oplagt mulighed at etablere parkeringskældre under Rådhuspladsen / H. C. Andersens Boulevard og evt. Vesterbrogade med direkte tilkørsel fra biltunnelen. Parkering i gadeplan kan herefter i vidt omfang sløjfes.

Sp: Vil en nedgravning af boulevarden ikke komme i konflikt med en skybrudsløsning for indre by?

Sv: Tværtimod vil en sløjfning af 4 kørebaner på overfladen skabe de optimale betingelser for bredere fortove og cykelstier samt en blå og grøn afvandingszone af stor rekreativ værdi.

Sp: Vil anlægget af metrostationen ikke blokere for en biltunnel?

Sv: Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med besigtigelsesforretningen 25.-26. august 2009 godkendt metroprojektet på betingelse af, »at metrostationen ikke vil hindre en evt. fremtidig nedgravning af H. C. Andersens Boulevard«. (Udskrift af forhandlingsprotokollen, s. 102)

 

Rev. 07.02.17